sharksym's MSX World

sharksym.egloos.com

포토로그


구글 애드센스 (블로그 기본)


제가 개발했던 MSX 기기들의 목록입니다. by sharksym


저는 터보알 GT를 쓰면서부터 실기생활로 다시 돌왔었지요. (2003년 쯤?)
제품 개발을 직업으로 하다보니, MSX 기기를 만드는데 재미를 붙여서ㅋ
아직도 실기를 잡고 놀고 있습니다요~ ㅎ.ㅎ

야심한 밤... 그 동안 제가 개발했던 MSX 기기들의 목록을 한번 적어봤습니다.
날짜는 역순입니다!

2020.04 T-Wave v1.0 (WSG 6Ch. + SCC-I 512KB + Dual DCSG + Dual DAC)

2020.02 DCSG T2 (DCSG dev-board v2)

2019.12 SLT-X v1.1 (Super SLOT Expander)

2019.09 SLT-X v1.0 (Prototype)

2019.04 XII-V v1.0 (LED Visualizer for CPC-400)

2018.10 MMC/SD Drive v4.0 (SCC-I MegaRAM + MMC/SD + Mach-EMU + DCSG + Kanji)

2018.09 DCSG T1 (DCSG dev-board v1)

2018.07 DevPack v1.1 (FlashROM 2MB + SRAM 128KB)

2017.12 IOBox v1.0 (I/O extender for DOSBox)

2017.10 AudioFactory v1.0 (Prototype)

2017.02 paraMSX-R v1.1 (Machine Emulator)

2016.08 PAC-V v1.0 (PAC + LED Visualizer)

2016.07 MMC/SD Drive v3.2 (3.1 Mod)

2016.05 INSWSKIP

2016.04 paraMSX-R v1.0 (Prototype)

2015.12 MMC/SD Drive v3.1 (MegaRAM + MMC/SD)

2015.09 MMC/SD Drive v3.0 (Prototype)

2015.06 FontPack v1.0 (CP949 Hangul + Unicode Converter)

2015.04 FlashBox v1.0

2012.09 Multi-ROM II (expansion for MMC/SD v2.2)

2010.03 paraMSX I/O extender (Keyboard + PSG handler)

2010.02 FAST! RS-232C v1.0 (UART 230KBPS)

2009.11 IQ2000 Multi-BIOS (MainBIOS x4 for CPC-300)

2009.11 SLOT Expander (SubSLOT + Memory Mapper 1024KB)

2009.08 SLOT Expander (SubSLOT x4 + I/O SLOT x2)

2009.03 SVU v1.0 (24BPP Video, Prototype)

2008.04 MMC/SD Drive v2.2 (Dual SD)

2007.10 MMC/SD Drive v2.0

2006.11 MSX-Factory (MMC/SD V1 + DOS2 + RAM 512KB + Covox)

2004.07 MMC/SD Drive v1.0 (MMC Disk Interface Cartridge)

2004.06 SCC Flash Cartridge (AT29C040A 512KB)

Title MSXrating email rss

CCL

크리에이티브 커먼즈 라이선스
Yeongman Seo에 의해 작성된 저작물은, 별도의 라이선스 조건이 없는 경우 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

ClusterMaps

구글 애드센스 (세로 큰직사각형)

통계 위젯 (화이트)

2619
172
167171

이 이글루를 링크한 사람 (화이트)

28